BOUWFYSICA BOEK PDF

Mooguzil Recent developments in stem cell biology have opened new directions in cell therapy. Samenvatting Bouwfysica Samenvatting voor het vak Bouwfysica bij het boek Bouwfysica. Het is echter in een enkel geval mogelijk dat door omstandigheden de bezorging vertraagd is. Gratis Vandaag Ophalen 1. This book offers a complete overview of photonic-enhanced materials from material development to a final photonic biomedical… Meer.

Author:Grolkree Dukus
Country:Morocco
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):9 August 2010
Pages:245
PDF File Size:9.42 Mb
ePub File Size:4.59 Mb
ISBN:301-6-91624-905-3
Downloads:14871
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GashuraSelten, moBius consult, Driebergen en ir. Daarnaast worden aan een gebouw eisen gesteld wat betreft energiegebruik. Als vanzelfsprekend wordt aangenomen dat constructies gevel, dak duurzaam hun functie blijven vervullen en niet door inwendige condensatie of andere aantasting defecten gaan vertonen. Dit zijn allemaal voorbeelden van aspecten van het ontwerpen, bouwen, gebruiken en beheren van gebouwen, waarover vanuit de bouwfysica iets kan worden gezegd.

Een laag energiegebruik, zorgvuldige materiaalkeuze en een gezond binnenmilieu hebben verder ook alles te maken met duurzaam bouwen. De bouwfysica legt verbindingen tussen de verschillende kennisgebieden en is daarmee belangrijk voor allen die met de bouw te maken hebben: zowel voor de architect en de adviseurs constructie, bouwfysica, installaties als de uitvoerenden op de bouwplaats.

In dit boek wordt de basiskennis van de bouwfysica stap voor stap opgebouwd en toepasbaar gemaakt aan de hand van praktijkvoorbeelden. Het boek richt zich daarmee zowel op de technische opleidingen als op de praktijk. Het boek richt zich op het hbo en de bscopleiding aan de universiteit. Het vormt de rode draad bij het opbouwen van de basiskennis in de eerste vakken, maar ook daarna blijft het goede diensten bewijzen als naslagwerk bij het uitwerken van ontwerpoefeningen of afstudeerprojecten.

Voor dit laatste doel en voor hen die werkzaam zijn in de praktijk, bevat het boek veel bruikbaars in de vorm van eenvoudige rekenregels en de bijbehorende invoergegevens materiaaleigenschappen, rekenwaarden, enzovoort. Regelgeving en normen komen alleen als voorbeeld aan de orde. Er is voor gekozen om vooral de principes te bespreken waarop een en Bouwfysica.

Het Bouwbesluit is immers voor iedereen on line te raadplegen en bij veel instituten geldt dat ook voor normbladen en een groot aantal andere publicaties waarin ook vaak normbladen worden besproken. Daarin worden naast de minimum eisen Bouwbesluit ook eisen en richtlijnen gegeven voor goed gedefinieerde hogere kwaliteitsniveaus.

Dit handboek is naast andere publicaties en leerstofmodulen te vinden op de Kennisbank Bouwfysica www. In deze achtste druk zijn in alle hoofdstukken voorbeelden geactualiseerd en enkele onderwerpen wat verder uitgewerkt. In hoofdstuk 6 worden de principes van ventilatie uitgebreider behandeld dan voorheen.

Hoofdstuk 8 Gebouw en Klimaatinstallatie is vervallen, hoofdstuk 9 nu hoofdstuk 8 is geheel vernieuwd en heet nu Energie en Energieprestatie. In hoofdstuk 13 Brandveiligheid wordt meer aandacht besteed aan het verschijnsel brand en daarnaast is de indeling aangepast.

Ik hoop dat het boek voor docenten en studenten niet alleen de benodigde kennis verschaft, maar vooral ook een beeld geeft van hoe die kennis in de praktijk wordt gebruikt. Daarnaast hoop ik dat het ook in de beroepspraktijk zijn taak zal blijven vervullen en dat dit basisboek een stimulans kan zijn voor verdere studie. Voorop blijft staan dat nieuwe of gerenoveerde gebouwen geschikt moeten zijn voor het beoogde gebruik en een bijdrage moeten leveren aan duurzaam bouwen.

De bouwfysica speelt daarbij een belangrijke rol. Dat zorgt ervoor dat het wat mij betreft een boeiend vak blijft. Daarmee speelt de bouwfysica ook een belangrijke rol bij het ontwikkelen van de mogelijkheden voor duurzaam bouwen. Het duidelijkst komt dit naar voren bij de energiehuishouding van gebouwen. Goede gebruiksmogelijkheden van een gebouw leiden daarnaast tot een grotere functionele levensduur.

Een zorgvuldige materiaalkeuze draagt rechtstreeks bij aan het verminderen van milieubelasting, maar gecombineerd met uitgekiende draag- en afbouwconstructies, liggen er ook mogelijkheden voor een grotere technische levensduur, waardoor materialen langer in de kringloop blijven.

De natuurkundige verschijnselen waarmee de bouwfysica zich met name bezighoudt zijn: — warmte; — vocht; — luchttransport; — geluid; — licht.

Voor de specifieke basiskennis maakt de bouwfysica hierbij gebruik van datgene wat binnen het gebied van de natuurkunde aan inzicht in de betreffende fysische fenomenen ontwikkeld wordt. Deze kennis wordt toepasbaar gemaakt binnen de bouwkunde en andere disciplines, zoals installatietechniek. Bouwfysica is bij uitstek een terrein waarbij het gaat om interactie tussen de verschillende kennisgebieden en de wijze waarop hiermee tijdens de verschillende fasen van het ontwerp- en uitvoeringsproces en in de gebruiksfase moet worden omgegaan.

Comfort is een vrij complex begrip. Men zou kunnen stellen dat de mens zich comfortabel voelt als alle invloeden vanuit de omgeving zodanig zijn, dat ze hem niet hinderen bij zijn dagelijkse bezigheden, als de invloed vanuit de omgeving neutraal is.

Hierbij spelen tal van zaken een rol, zoals: achtergrondgeluidniveau, verlichtingssterkte en luminantieverhoudingen verblinding , zuiverheid van de lucht geurstoffen en thermische behaaglijkheid. Bij de beoordeling van het buitenklimaat komen onder andere aan de orde: achtergrondgeluidniveau, bezonning en windhinder. De energiehuishouding van een gebouw stelt eisen aan de thermische isolatie van de gebouwomhulling, aan de mate en de wijze van ventilatie, aan zontoetreding en zonwering en ook aan de voor warmteaccumulatie beschikbare massa van het gebouw.

Immers, wanneer een gebouw voldoende zwaar is kan een tijdelijk overschot van warmte worden geaccumuleerd gebufferd in de gebouwmassa gebruik van passieve zonne-energie in de winter en voorkomen van hoge binnentemperaturen in de zomer. De bewoonbaarheid van gebouwen uit gezondheidstechnisch oogpunt vraagt dat verbrandingsproducten als kooldioxide, waterdamp en geurstoffen, afkomstig van de mens en zijn activiteiten, worden afgevoerd.

Hiervoor is een doelmatige ventilatie van het gebouw nodig. Oppervlaktecondensatie moet worden vermeden omdat vochtige plekken op bijvoorbeeld muren aanleiding kunnen geven tot schimmelvorming. Ook kan men denken aan de aantasting van materialen door ultraviolet zon licht. Geluid lijkt niet zoveel met de duurzaamheid van een gebouw te maken te hebben.

Toch kunnen verkeerd gekozen uitgangspunten of slecht uitgevoerde voorzieningen binnen de levensduur van een gebouw tot extra kosten leiden als onvrede van de gebruiker met de akoestische situatie noodzaakt tot het treffen van voorzieningen of het uitvoeren van verbouwingen.

In alle gevallen zal men een goed evenwicht tussen investeringskosten en kosten voor onderhoud en exploitatie moeten nastreven. In dit boek wordt de belangrijkste basiskennis ten aanzien van warmte, vocht, geluid, licht, ventilatie, zontoetreding en zonwering besproken en aan de hand van voorbeelden toegelicht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de manier waarop eisen en richtlijnen zijn neergelegd in het Bouwbesluit en de normbladen waarvan dit besluit gebruik maakt.

Regelgeving en normering worden verder niet uitgebreid behandeld. Het gaat hier om de bouwfysica Bouwfysica. Voor een aantal praktische zaken en nadere uitwerking van normen en dergelijke wordt verwezen naar het Handboek Bouwfysische Kwaliteit Gebouwen. Zie daarvoor en voor verdiepende leerstof de Kennisbank Bouwfysica www. In combinatie met het Handboek is dit boek Bouwfysica naast een leerboek ook een naslagwerk voor de praktijk. Door het hele boek heen worden zo veel mogelijk gegevens verstrekt die gebruikt kunnen worden bij bouwkundig ontwerp en bouwfysische berekeningen.

Een groot aantal getalwaarden is verzameld in het tabellenboekje op www. Strikt genomen zijn duurzaam bouwen en brandveiligheid misschien geen bouwfysische onderwerpen. Maar er zijn wel veel relaties. Dat er in dit boek aandacht aan wordt besteed, is mede omdat een belangrijk deel van de adviesbureaus die zich met bouwfysica bezighouden ook deze onderwerpen in zijn portefeuille heeft.

BINNENVAARTWET PDF

Basis Bouwfysica

.

2008 HIGHLANDER OWNERS MANUAL PDF

Samenvatting Bouwfysica Boek

.

Related Articles