CINAYET MECELLESI PDF

JoJozragore Mhkm, mddtin kemsi il bal bu xsin cinayt msuliyytindn azad olunmasn mmkn hesab etmdikd, hmin xs mrlk azadlqdan mhrum etm nvnd cza tyin ed bilmz. Mhkm trfindn cinayt-hquqi tdbirin tyin edilmsi il bal qrar qbul olunanadk hquqi xs yenidn tkil olunduqda cinayt-hquqi tdbirlr hquqi xsin hquqi varisin tyin olunur. Cinayt qanununun Azrbaycan Respublikas razisindn knarda trdiln cinaytlr gr qvvsi Hquqi xsi lv etm Aq bayraqdan, Birlmi Milltlr Tkilatnn bayraq, nian v ya geyimlrindn, o cmldn c il tarixli Cenevr Konvensiyalar il mdafi olunan frqlndirici nianlardan sui-istifad etm, bu mllr zrrkmi xsin lmn v ya onun salamlna ar zrr vurulmasna sbb olduqda be ildn on ildk mddt azadlqdan mhrum etm il czalandrlr. Mhkm baxnadk hbsd saxlanlan mhkuma crim v ya myyn vzif tutma v ya myyn faliyytl mul olma hququndan mhrum etm nvnd sas cza tyin edilrkn mhkm hbsd saxlama mddtini nzr alaraq, tyin edilmi mecelldsi ynglldirir v ya xsi bu czadan tamamil azad edir. Azrbaycan Respublikasnn qanunlar il myyn edilmi saslar olmadan, mnzild yaayann iradsi ziddin mnzil daxil olma yz manatdan be yz manatadk miqdarda crim v ya iki cinayst qrx saatadk ictimai ilr v ya bir ildk mddt islah ilri il czalandrlr.

Author:Fenrir Nataxe
Country:Haiti
Language:English (Spanish)
Genre:Education
Published (Last):22 July 2016
Pages:222
PDF File Size:6.73 Mb
ePub File Size:15.93 Mb
ISBN:622-1-54694-522-1
Downloads:51093
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShakakoraMalall AR-In Cinayet Mecellesi b Qadn nikaha daxil olmaa mcbur etm 67 On drd ya tamam olmu xs yalnz qsdn adam ldrmy, qsdn salamla az ar v ya ar zrr vurmaa, adam ourlamaa, zorlamaa, seksual xarakterli zoraklq hrktlrin, ourlua, soyunulua, quldurlua, hd-qorxu il tlb etmy, talama mqsdi olmadan qanunsuz olaraq avtomobil v ya baqa nqliyyat vasitsi l keirmy, arladrc hallarda mece,lesi qsdn mhv etmy v ya zdlmy, mecelledi, adamlar girov gtrmy arladrc hallarda xuliqanla, odlu silah, dy sursatn, partlayc maddlri v qurular talamaa v ya hd-qorxu il cjnayet etmy, narkotik vasitlri v ya psixotrop maddlri talamaa v ya hd-qorxu il tlb etmy, nqliyyat vasitlrini v ya yollar yararsz vziyyt salmaa gr cinayt msuliyytin clb edilir.

Mlumat toplularndan qeyri-qanuni istifad, gr bu mllr nticsind xeyli miqdarda ziyan vurulmusa yz lli manatdan be yz manatadk miqdarda crim v ya yz altm saatdan iki yz qrx saatadk ictimai ilrl czalandrlr.

Drman vasitlrinin qanunsuz cimayet Cza km mssissinin nv yalnz aadak hallarda dyidiril bilr: Uaq skkiz yana atdqda, mhkm mhkum edilmi xsi czann kilmmi hisssindn azad edir v ya czann kilmmi hisssini daha yngl cza nv il vz edir, yaxud mhkum edilmi xsi czann qalan mecdllesi kmk n mvafiq mssisy gndrir. Residiv, thlkli residiv v xsusil thlkli residiv gr cza tyin edilrkn vvllr trdilmi cinaytlrin say, xarakteri, arl v nticlri, vvlki czann islah tsirinin yetrli olmamasna sbb olan hallar, habel yeni cinaytin xarakteri, arl v nticlri nzr alnr.

Qsdin xarakterin v ictimai thlklilik drcsin aq-akar mecellesu glmyn qsdn trdiln hrktlr zruri mdafi hddini amaq hesab edilir. Bir hrktl hrktsizlikl bu Mcllnin iki v daha ox maddsi il nzrd tutulmu iki v daha ox cinaytin trdilmsi cinaytlrin ideal mcmusunu yaradr.

Cinayt yolu il ld edilmi pul vsaitlrini v ya digr mlak leqalladrma Czann kilmmi hisssinin vz edilmsi zaman mhkm bu Mcllnin ci maddsind nzrd tutulmu istniln daha yngl cza nvn, hr cza nv n bu Mcll il myyn edilmi hdd se bilr.

SoyqrmHr hans milli, etnik, irqi v ya dini qrupu, bir qrup kimi btvlkd v ya qismn mhv etmk mqsdil qrup zvlrini ldrm, qrup zvlrinin salamlna ar zrr vurma v ya onlarn qli qabiliyytin ciddi zrr vurma, qrupun btvlkd v ya qismn fiziki mhvin ynlmi yaay raiti yaratma, qrup daxilind doumlarn qarsn almaa ynlmi tdbirlri hyata keirm, bir qrupa mnsub olan uaqlar zorla baqa qrupa keirm on ildn on be ildk mddt azadlqdan mhrum etm v ya mrlk azadlqdan mhrum etm il czalandrlr.

Crim, yalnz mstqil mk haqq v ya bu czann icrasna ynldil biln mlak olan yetkinlik yana atmayan mhkuma tyin edilir. Bu halda xs tamamil v ya qismn lav czadan da azad edil bilr.

Czan arladran hallar aadaklardr: Cimayet trdrkn on drd ya tamam olmu, lakin on skkiz yana atmayan xslr yetkinlik yana atmayanlar hesab olunur.

Hkm qanuni qvvy minndk hbsd saxlamann mddti azadlqdan mhrum etm mddtin, intizam xarakterli hrbi hissd saxlama nvnd czann finayet bir gn bir gn, islah ilri v hrbi xidmt zr mhdudladrma nvnd czann mddtin bir gn gn, ictimai ilr nvnd czann mddtin is bir gn skkiz saat hesab il meceplesi. Hd-qorxu il tlb etm, yni zrrkmi xsin v ya onun yaxn qohumlarnn xsiyyti zrind zor gstrm, onlarn haqqnda rsvayedici mlumatlar yayma v ya onlarn mlakn tlf etm hdsi il zgnin mlakn v ya mlaka olan hququnu v ya mlak xarakteri dayan digr hrktlr etmsini tlb etm ildn be ildk mddt azadlqdan mhrum etm il czalandrlr.

Cinayt trtmy gr mhkum edilmi xs mhkmnin ittiham hkm qanuni qvvy mindiyi gndn mhkumluun gtrldy v ya dnildiyi gn qdr mhkum olunmu hesab edilir. Mdafi olunan nianlardan sui-istifad Hquqi xslr cinayt-hquqi tdbirlrin ttbiq olunmasnn saslar v rtlri Hquqi xsi myyn faliyytl mul olma hququndan mhrum etm bu mcllnin Cinayt trtmy gr mhkum olunmu xslr is czadan azad edil bilrlr, yaxud onlara tyin olunmu czann mddti azaldla bilr v ya bel xslrin czasnn kilmmi hisssi daha yngl cza nv il cunayet edil bilr v yaxud bel xslr lav czadan azad edil bilrlr.

Tqsir gr msuliyyt prinsipi7. Asud vaxtn mhdudladrlmas v yetkinlik yana atmayann cinayyet xsusi tlblrin qoyulmas onun myyn yerlr getmmsini, asud vaxtdan istifadnin myyn formalarn, o cmldn mexaniki nqliyyat vasitlrinin idar olunmamasn, gnn mecelleai vaxtlarndan sonra evdn knarda olmamasn, mvafiq dvlt orqannn icazsi olmadan baqa razilr getmmsini nzrd tuta bilr. Yalnz trtdiyi ictimai thlkli ml hrkt v ya hrktsizliy v onun nticlrin gr tqsiri myyn olunmu xs cinayt msuliyytin clb edil v czalandrla bilr.

Mhkm trfindn cinayt-hquqi tdbirin tyin edilmsi il bal qrar qbul olunduu vaxtdan tam icra olunana v ya lv olunanadk hquqi xsin yenidn tkil olunmas, yaxud tsisilrinin itiraklarnn v ya hquqi xsin nizamnam il vkil edilmi orqannn qrar il lv edilmsi qadaandr. Ris v ya vzifli xs trfindn silahl mnaqi zaman tabeliyind olanlara bu Mcllnin c maddlrind nzrd tutulan cinaytlrin qarsnn alnmas mqsdil z slahiyytlri dairsind btn imkanlardan qsdn istifad etmm be ildn on ildk mddt azadlqdan mhrum etm il czalandrlr.

Zruri mdafi hddini v ya cinayt trtmi xsin tutulmas n zruri hddi amaqla adam ldrm Telefon xtlrin qanunsuz daxil olmaqla danqlar aparma Mhkum trfindn zgninkildirilmi v ya hr hans kild digr xslr verilmi, bu mcllnin Eyni mllr vzifli xs trfindn z qulluq mvqeyindn istifad etmkl trdildikd ildk mddt myyn vzif tutma v ya myyn faliyytl mul olma hququndan mhrum edilmkl v ya edilmmkl iki ildk mddt azadlqdan mhrum etm il czalandrlr.

Hrbi xidmt zr mhdudladrma czasna mhkum olunmu xs czasn kdiyi mddtd vzifsind v ya rtbsind yksl bilmz, czann mddti is nvbti hrbi rtbnin verilmsi n xidmt illrin hesablana bilmz. Cinayt hazrla gr czann mddti mwcellesi ya hcmi bu Mcllnin Xsusi hisssinin mvafiq maddsind baa atm cinayt gr myyn edilmi daha ciddi cza nvnn yuxar hddinin yarsndan ox ola bilmz.

Metadata of the document in the Legal Tools Database: Trdilmi cinayt gr nzrd tutulmu czalardan daha ciddi cza nv yalnz o halda tyin edilir ki, az ciddi cza nv czann mqsdlrini tmin ed bilmir.

Bu Mcllnin v ci maddlrind gstriln nticlr sbb olmayan mtmadi olaraq dymkl v ya sair zorak hrktlrl gcl fiziki meellesi v ya psixi iztirablar verm ildk mddt azadlqdan mhrum etm il czalandrlr. Eyni mllr klli miqdarda ziyan vurduqda cinayt nticsind vurulmu ziyann misli miqdarnda crim v ya iki ildn be ildk mddt azadlqdan mhrum etm il czalandrlr.

Related Posts

APOSTILA ENCANADOR RESIDENCIAL PDF

Fərəc Quliyev: Əşi, nə Cinayət Məcəlləsi?!

Malall AR-In Cinayet Mecellesi b Qadn nikaha daxil olmaa mcbur etm 67 On drd ya tamam olmu xs yalnz qsdn adam ldrmy, qsdn salamla az ar v ya ar zrr vurmaa, adam ourlamaa, zorlamaa, seksual xarakterli zoraklq hrktlrin, ourlua, soyunulua, quldurlua, hd-qorxu il tlb etmy, talama mqsdi olmadan qanunsuz olaraq avtomobil v ya baqa nqliyyat vasitsi l keirmy, arladrc hallarda mece,lesi qsdn mhv etmy v ya zdlmy, mecelledi, adamlar girov gtrmy arladrc hallarda xuliqanla, odlu silah, dy sursatn, partlayc maddlri v qurular talamaa v ya hd-qorxu il cjnayet etmy, narkotik vasitlri v ya psixotrop maddlri talamaa v ya hd-qorxu il tlb etmy, nqliyyat vasitlrini v ya yollar yararsz vziyyt salmaa gr cinayt msuliyytin clb edilir. Mlumat toplularndan qeyri-qanuni istifad, gr bu mllr nticsind xeyli miqdarda ziyan vurulmusa yz lli manatdan be yz manatadk miqdarda crim v ya yz altm saatdan iki yz qrx saatadk ictimai ilrl czalandrlr. Drman vasitlrinin qanunsuz cimayet Cza km mssissinin nv yalnz aadak hallarda dyidiril bilr: Uaq skkiz yana atdqda, mhkm mhkum edilmi xsi czann kilmmi hisssindn azad edir v ya czann kilmmi hisssini daha yngl cza nv il vz edir, yaxud mhkum edilmi xsi czann qalan mecdllesi kmk n mvafiq mssisy gndrir. Residiv, thlkli residiv v xsusil thlkli residiv gr cza tyin edilrkn vvllr trdilmi cinaytlrin say, xarakteri, arl v nticlri, vvlki czann islah tsirinin yetrli olmamasna sbb olan hallar, habel yeni cinaytin xarakteri, arl v nticlri nzr alnr. Qsdin xarakterin v ictimai thlklilik drcsin aq-akar mecellesu glmyn qsdn trdiln hrktlr zruri mdafi hddini amaq hesab edilir. Bir hrktl hrktsizlikl bu Mcllnin iki v daha ox maddsi il nzrd tutulmu iki v daha ox cinaytin trdilmsi cinaytlrin ideal mcmusunu yaradr.

COMPUESTOS BINARIOS TERNARIOS Y CUATERNARIOS PDF

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi

.

BC847B PDF

CINAYET MECELLESI PDF

.

Related Articles