ENERGETSKI MENADZMENT PDF

Promene krajem tih godina i poetkom tih, stvorile su u prostor za upotrebu termina menadment. Relativno snaan pritisak, kroz literaturu i druge kontakte, uz nedovoljno strunog poznavanja materije i posebno jednostranosti tehniki obrazovanog kadra, stvorio je terminoloku konfuziju. Naime, upravljanje tehnikim sistemima proirilo se i na socio tehniki sistem, pa je termin upravljanje objedinio i ta i kakoraditi u preduzeu a to je neprimereno ve usvojenom shvatanju termina upravljanja. Prema tome ako termin menadment treba prevoditi onda je,u skladu sa naim strunim poimanjem, adekvatan prevod upravljanje i rukovodenje. Medutim implicitno sugeriranje podvajanja upravljanja od rukovoenja sutinski nije adekvatno, pa je onda prihvatljiva solucija koristiti izvorni termin menadment, to je praksa i u mnogo snanijim sredinama. Uprkos podvajanju od strane nekih autora, prevladalo je gledite da organizacija sa menadmentom predstavlja nerazdvojivu celinu.

Author:Malazilkree Faenos
Country:Dominican Republic
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):6 January 2007
Pages:297
PDF File Size:14.96 Mb
ePub File Size:9.15 Mb
ISBN:865-6-80898-246-3
Downloads:39087
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NajinPromene krajem tih godina i poetkom tih, stvorile su u prostor za upotrebu termina menadment. Relativno snaan pritisak, kroz literaturu i druge kontakte, uz nedovoljno strunog poznavanja materije i posebno jednostranosti tehniki obrazovanog kadra, stvorio je terminoloku konfuziju. Naime, upravljanje tehnikim sistemima proirilo se i na socio tehniki sistem, pa je termin upravljanje objedinio i ta i kakoraditi u preduzeu a to je neprimereno ve usvojenom shvatanju termina upravljanja.

Prema tome ako termin menadment treba prevoditi onda je,u skladu sa naim strunim poimanjem, adekvatan prevod upravljanje i rukovodenje. Medutim implicitno sugeriranje podvajanja upravljanja od rukovoenja sutinski nije adekvatno, pa je onda prihvatljiva solucija koristiti izvorni termin menadment, to je praksa i u mnogo snanijim sredinama.

Uprkos podvajanju od strane nekih autora, prevladalo je gledite da organizacija sa menadmentom predstavlja nerazdvojivu celinu.

Menadment kao ideja ima svoju dugu i bogatu prolost. Menadment se razvijao uporedo sa razvojem oveka. Kroz istorijiski razvoj ljudske misli nebrojeni su primeri praktine primene nekih oblika menadmenta. Pojavom klasa nastaju drave sa strogom hijerarhijom,a robovlasnici su strogo planirali 1 Radisav ukic, diplomirani mainski ininjer Autorizovana predavanja VT, aak, godine.

Jasmin Radoni poslove robova i na odgovarajui nain kontrolisali taj posao. U ranoj istoriji civilazicije principi menadmenta planiranje, koordinacija, kontrola koriceni su u raznim oblastima: vojska, poljoprivreda, gradilita.

Kroz kasnije faze razvoja drutva izgradjivala se i uloga menadmenta i organizacije. Promjena oblika drutvenog sistema traila je nove forme menadmenta. Nastaju fabrike sa velikim brojem radnika, gde dolazi do izraaja uloga menadera i organizatora. U organizaciji fabrike stvorena je velika razlika izmeu radnika i menadera. Fabrikom konceptu rada bilo je potrebno vie planiranja i kontrole,nego u zanatskom nainu rada.

U ovom konceptu organizacije kontrola je pripala menaderskoj funkciji i menaderu. Tako je fabriki nain rada je ostao do danas dominantan oblik menaderskog posla. Razvoj teorije menadmenta nema svoj kontinuitet, mada mnogo autora o tome pisalo. Kao znaajniji autor za izuavanje principa menadmenta spominje se Adam Smit. Ovaj autor je medju prvima koji su dokazivali da su radnici mnogo efikasniji u radu ako imaju vie znanja o poslu koji obavljaju.

Na ovim idejama razvila se kriva uenja koja kae da izmedju nivoa znanja radnika i prosjenih trokova postoji obrnuta srazmjera. Adiesova teorija menadmenta O menadmentu preduzea i posredno, o menadmentu prizvodnje, poznati autor Isak Adies izloio je orginalnu teoriju u svojoj knjizi ivotni ciklus preduzea.

U knjizi su izloena najnovija dostignua u teoriji menadmenta, pa ima znaaja da se o tome kae neto vie i da se skrene panja na najnovija kretanja u teoriji menadmenta.

Teorija menadmenta, kao i metodologija koja se u njoj koristi, odnosi se prvenstveno na menadment preduzea i to u ivotnom veku preduzea. Autor postepeno izlae teoriju menadmenta preduzea naglaavajui injenicu da su izvrena obimna istraivanja i da su ona potvrdila stavove izloene u teoriji.

Grujic, Menadment, Svetlost, aak, Jasmin Radoni Preduzea imaju ivotne cikluse, proizvodi imaju svoj ivotni vek. Preduzee je u toku svog ivotnog ciklusa suoeno sa nizom potekoca, ono ima svoje razvojne faze i problemi se javljaju posebno pri prelasku sa jedne faze na drugu fazu razvoja. Izuavajui ove probleme autor Adies je razvio teoriju, koja prije svega, predstavlja teoriju upravljanja i koja provereno i uspeno daje upustvo kako se valja najbolje ponaati u ivotnom ciklusu. Ovaj menadment koncept, u osnovi analizira rast i razvoj prduzea kroz razvojne faze i tu situira nekoliko vanih problema: kako pripremiti, doneti i sprovesti odluku, zatim uloga i znaaj menadera u rastu i razvoju preduzea.

Indetifikujui preduzee u potpunosti sa ivim organizmom, autor je po fazama razvoja i rasta primenivao vrlo specifine metode i tehnike menadmenta i ulogu menadera. Iz ovoga se vidi da je kroz ovu teoriju i njenju primenu poseban akcenat stavljen na rukovodjenje, kao bitnu funkciju upravljanja preduzea.

Menadment, kae jedan autor, ima ulogu da obezbedi rukovoenje preduzeem i da preduzee odri u zdravom, najboljem delu ivotnog ciklusa.

Dalje se kae da menadment rukovodenje treba da dovede preduzee u top formu i da ga tu zadri. To je vostvo kao funkcija menadmenta. Kvalitet odluivanja, pak zavisi od toga kako se komplementno primenjuje menadment koncepcija u upravljanju preduzeem, u upravljanju proizvodnjom. Delotvoran menadment, kako pomenuti autor kae, podrazumeva donoenje valjanih odluka i njihovo sprovodjenje.

Prema tome, kvalitet procesa upravljanja, dakle i menadmenta, zavisi od kvaliteta donjetih odluka i efikasnosti sprovodjenja tih istih odluka. Dosledna primjena ove menadment koncepcije na proces definisanja ciljeva, na pripremu i donoenja odluka, na sprovodjenje odluka i na proces rukovodjenja kadrovima, kao i na druge procese,omoguava da se ostvari kvalitetno upravljanje u smislu realizacije ciljeva i postizanja optimalnih proizvodnih 3 Radisav ukic, diplomirani mainski ininjer Autorizovana predavanja VT, acak, godine.

BOBANUM MOLIYUM PDF

Informacioni sistem za energetski menadžment (ISEM) u Sremu

Moogushura There are several ways to use this dictionary. Special attention will be given to mastering the practice, techniques and technologies in implementing and practical realization of energy management systems in industry and buildings. To add EUdict alongside Google, Yahoo! I do this in my spare time. Apart from the proven.

MICROPROCESSORS AND MICROCOMPUTERS TOCCI PDF

Ministarstvo rudarstva i energetike

.

Related Articles