FANTASIO MUSSET PDF

Young people look forward to songs and dancing, and a group of prisoners released by the King celebrate. A group of impoverished students, Spark, Hartmann and Facio, enter hoping also to share in some fun while contemptuous of the townspeople. The King and his guards emerge from the palace. The King announces the arrival of the prince of Mantua to wed his daughter Elsbeth and encourages the celebration. A courtier explains that Elsbeth is grieving on the death of the court jester of whom she was fond. Fantasio enters and sings a ballad to the moon.

Author:Tekasa Taktilar
Country:Vietnam
Language:English (Spanish)
Genre:Life
Published (Last):2 August 2011
Pages:491
PDF File Size:10.67 Mb
ePub File Size:19.80 Mb
ISBN:182-4-36668-756-3
Downloads:34299
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VudokinosZijn vader, Victor de Musset, bezette belangrijke ministersposten. Hij bracht in een uitgave uit van Jean-Jacques Rousseaus werk en kort daarna een werk over diens leven en literaire producten. Musset werd intellectueel erg gestimuleerd. Zo hadden hij en zijn broer Paul , die later een biografie over Alfred zou schrijven, er blijkbaar plezier in om samen oude romantische verhalen te lezen en de personages uit die werken te imiteren. Daar toonde hij in zijn literair talent door een prijs te winnen voor zijn verhandeling over de oorsprong van de gevoelens.

Dit gezelschap werd vaak ontvangen in het huis van Mme de Musset in Auteuil en zette Musset aan tot zijn eerste gedicht. Literair begin[ bewerken brontekst bewerken ] Musset rondde zijn middelbareschooltijd met succes af en begon met studies in de rechten en de geneeskunde , die hij opgaf om het leven van een jonge dandy te leiden.

Musset maakte sinds zijn zeventiende deel uit van het "cenacle", een groep kunstenaars en romantische schrijvers rond Charles Nodier , dankzij diens neef, Paul Foucher, die hem er introduceerde.

Hij schreef in die beginjaren een toneelstuk, waarschijnlijk onder invloed van Hugo, waarvan de plot in Spanje gesitueerd was en waarvan enkele regels bewaard zijn. In publiceerde Musset enkele verzen in een landelijke krant en las hij zijn pennenvruchten voor aan Sainte-Beuve. Op achttienjarige leeftijd publiceerde hij een vertaling, met eigen aantekeningen, van Thomas de Quinceys Opium Eater. Dit trok geen aandacht. Schrijver van toneelstukken[ bewerken brontekst bewerken ] Na zijn eerste verzenbundel richtte Musset zich op het theater.

Dit stuk was geen succes. Mogelijk was er een oppositie tegen zijn stuk georganiseerd. Musset reageerde op een manier die tekenend is voor zijn karakter. Daar waar een ander schrijver, zich bewust van zijn genie, waarschijnlijk het publiek verder zou hebben bestookt met zijn stukken, gaf Musset het op, vervuld met afschuw door zijn falen.

Deze op de klippen gelopen relatie betekende een klap voor Musset en gaf zijn genie een soort van pijnlijke rijpheid. Het verbreken van de relatie had een blijvend effect op Musset: hij verloor zijn vrolijkheid en toonde gevoelens van wrangheid en desillusie, gevoelens die men in zijn werken terugvindt. Na de breuk had Musset enkele kortstondige verhoudingen en raakte hij verslaafd aan absint.

Hij veroordeelde de sentimentele excessen ervan, onder andere in vier brieven, Lettres de Dupuis et Cotonet. In de laatste jaren van zijn leven verslechterde de gezondheid van Musset. Literair was hij over zijn hoogtepunt en lichamelijk was hij gesloopt. Het wonderkind van de Romantiek stierf op jarige leeftijd te Parijs, toen al behoorlijk in de vergetelheid geraakt.

Musset lachte met hen die zijn gedicht met veel bedachtzaamheid en ernst lazen. Zijn tweede grote gedichtencyclus was Les Nuits , geschreven na zijn breuk met George Sand, en getuigt van een zekere weemoed en verscheurdheid.

In de vier gedichten waaruit de cyclus bestaat vertelt Musset over zijn gevoelens en ervaringen. Hij treedt in dialoog met zijn geliefde, vertelt over zijn zin in het leven en vertrouwt ons zijn lijden toe. Les Nuits is dus autobiografisch van oorsprong. Musset gaat er op zoek naar de andere, geheime ik, die in hem verscholen ligt. Door zijn vermogen om zijn persoonlijke liefdesgeschiedenissen op een zeer subtiele wijze te verwoorden werd Musset ook wel de dichter der jonge liefde genoemd.

Een spijtige zaak voor het Franse toneel, omdat Musset goed wist wat de voor- en nadelen van zowel het romantische als het klassieke toneel waren. Hij smeedde de twee stromingen tot een nieuwe methode, die helaas door niemand werd nagevolgd.

Deze twee stukken werden later in zijn tweede bundel uit opgenomen. Les Caprices de Marianne getuigt van een grote vrijheid van regels in vergelijking met het klassieke drama.

Hij mengt hier zowel de klassieke als de romantische traditie op een vaardige manier. Les Caprices de Marianne, maar ook Lorenzaccio zijn autobiografisch, waarbij figuren in de stukken Octave in Les Caprices, Lorenzo in Lorenzaccio verwijzen naar de auteur.

Musset is zo de enige romantische schrijver die een waar romantisch drama heeft geschreven. Ook wat betreft de verhaallijn bracht Musset veranderingen aan. In plaats van een rechtlijnig verhaal dat naar een eindoplossing evolueert, gebruikte Musset een kronkelende lijn zonder werkelijke oplossing, zoals in het leven ook niets voor altijd wordt opgelost. De publieke aandacht voor Mussets stukken kwam pas na zijn dood, maar het duurde ook toen nog lang voordat hij werd beschouwd als een groot dichter en prozaschrijver.

De gespleten mens[ bewerken brontekst bewerken ] Heel vaak vindt men in Mussets werk personages met een dubbele persoonlijkheid. In zijn vroege periode vinden wij vooral adolescenten die zoeken naar hun eigen identiteit in een vijandige maatschappij. Vaak verliezen zij hun eigen ik onder druk van die maatschappij. Die gespletenheid vertaalt zich vaak in personages die een aangeboren puurheid en idealisme in zich hebben en verleid worden door het losbandige leven.

Deze gespletenheid vindt men trouwens ook terug in het leven van Musset zelf. Vaak zijn de personages dus een min of meer autobiografische afspiegeling van Musset zelf. Afkeer van bombast[ bewerken brontekst bewerken ] Als schrijver stond Musset afkerig tegenover de romantische bombast. De excessen van de romantische school verwoordde hij trouwens in de brieven aan Dupuis en Cotonet. Musset verkoos eenvoud en gratie. Natuurlijkheid en ongemaaktheid kenmerken zijn werk.

DAVID HARVEY BREVE STORIA DEL NEOLIBERISMO PDF

Alfred de Musset

.

CUSTOMER SATISFACTION LISREL FILETYPE PDF

.

RECONSTRUCTING GENDER A MULTICULTURAL ANTHOLOGY PDF

.

HSC PAM 40-7-21 PDF

.

Related Articles